BIP
NSR - informacje

 

 

1. Podstawowe pojęcia związane z NSR:

W ramach prac koncepcyjnych związanych z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP wypracowano słownik podstawowych pojęć z tego zakresu. Obejmuje on m.in. definicje odnoszące się do planowanych rozwiązań w zakresie służby rezerwistów:

Żołnierz rezerwy - osoba, która złożyła przysięgę wojskową, posiada określony stopień wojskowy oraz została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej, ze służby kandydackiej, lub służby przygotowawczej, albo po odbyciu zajęć wojskowych w czasie trwania studiów, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Zgodnie ze zmodyfikowaną definicją żołnierza rezerwy ten tytuł będzie przysługiwał wyłącznie osobom uprawnionym do jego posiadania. Oznacza to, że do zasobów osobowych żołnierzy rezerwy, w odróżnieniu od stanu obecnego, nie będą zaliczani obywatele, którzy nie pełnili czynnej służby wojskowej. To jedna z istotnych regulacji umożliwiających podniesienie społecznego statusu żołnierzy rezerwy.

Zasoby osobowe Narodowych Sił Rezerwowych - ogół osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, będących żołnierzami rezerwy i zdolnych do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) - wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Służba wojskowa w rezerwie - pełnienie określonego rodzaju czynnej służby wojskowej przewidzianej dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, którymi są ćwiczenia wojskowe. Dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy służba w rezerwie oznacza również ich gotowość (dyspozycję) do natychmiastowego rozpoczęcia pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku wystąpienia takich potrzeb.

Przydział kryzysowy - wyznaczenie (w drodze karty przydziału kryzysowego) żołnierza rezerwy - ochotnika, na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Przydział mobilizacyjny - wyznaczenie żołnierza rezerwy (w drodze karty mobilizacyjnej) lub żołnierza w czynnej służbie wojskowej (w drodze rozkazu lub decyzji personalno-mobilizacyjnej) na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Służba przygotowawcza - rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników niebędących żołnierzami rezerwy lub niepełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju, na potrzeby gromadzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych.

Okresowa służba wojskowa - rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez określony czas, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową zadań poza granicami państwa.


2. Podstawowe zadania:

NSR obejmujące najlepiej wyszkolone zasoby rezerw osobowych będące w dyspozycji państwa będą używane do obrony kraju, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków, przeciwdziałania terroryzmowi i walki z nim oraz realizacji zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, w tym również poza granicami kraju. NSR będą ponadto przyczyniały się do wzmacniania więzi Sił Zbrojnych ze społeczeństwem, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku armii zawodowych.
Potrzeby bezpieczeństwa państwa wskazują, że żołnierze NSR będą realizowali zadania głównie na terenie kraju, związane z zarządzaniem kryzysowym. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym katalog zadań z tego zakresu obejmie zarówno współudział w monitorowaniu i ocenie skutków zagrożeń, jak i zadania poszukiwawczo-ratownicze oraz związane z ewakuacją ludności i mienia. W ramach działań realizowanych przez jednostki wojskowe żołnierze NSR będą brać udział w likwidowaniu skutków skażeń, zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz pomocy medycznej i wykonywaniu zadań sanitarno-epidemiologicznych a także izolowaniu i ochronie obszaru występowania zagrożeń lub miejsc prowadzenia akcji ratowniczych. Udział NSR w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego będzie realizowany na zasadach ustawowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy.


3. Ogólne założenia koncepcji tworzenia NSR:

Żołnierze rezerwy - kandydaci do służby w NSR zawieraliby z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny 2-6 letni kontrakt, który mógłby być ponawiany. Kontrakt będą mogli podpisać obywatele spełniający wymogi prawne przewidziane dla żołnierzy NSR. Po jego podpisaniu żołnierzom rezerwy byłyby nadawane przydziały kryzysowe oraz stosownie do potrzeb przydziały mobilizacyjne. Wiek ochotników do służby w NSR powinien gwarantować wywiązanie się z przyjętych w kontrakcie zobowiązań.
Warunkiem ponowienia kontraktu będzie spełnianie przez żołnierza NSR wszystkich kryteriów wymaganych prawem przed podpisaniem kontraktu po raz pierwszy oraz uzyskanie oceny pozytywnej z opiniowania służbowego.
Służba wojskowa żołnierzy NSR obejmowałaby przede wszystkim udział w ćwiczeniach rotacyjnych o łącznej długości do 30 dni w ciągu roku. W szczególnych sytuacjach, precyzyjnie określonych ustawowo, polegałaby ona na pełnieniu okresowej służby wojskowej, trwającej do 24 miesięcy z możliwością jej przedłużenia, za zgodą żołnierza, o kolejne 12 miesięcy w trakcie trwania jednego kontraktu.
Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa będzie możliwe w celu udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia społecznego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania i ochrony życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Zakłada się, że większość żołnierzy NSR będzie rekrutowała się spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatem w przypadku podpisania kontraktu dowódca jednostki wojskowej będzie zobligowany do poinformowania o tym fakcie pracodawcy. Zgłoszenie przez żołnierza NSR faktu zmiany pracodawcy będzie skutkowało powstaniem obowiązku ponownego przesłania przez dowódcę jednostki wojskowej informacji o służbie w NSR do nowego pracodawcy.


4. Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy NSR:

Żołnierze NSR będą wyposażani w umundurowanie i wyekwipowanie polowe (ćwiczebne) według znowelizowanych norm, których rodzaj i ilość zostaną określone w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.U. Nr 74, poz. 656, z późn. zm.). Należności przechowywane będą w jednostkach wojskowych właściwych ze względu na nadany przydział kryzysowy lub Rejonowych Bazach Materiałowych.


5. Podstawowe obowiązki żołnierzy:

Żołnierze NSR będą podlegali regulacjom prawnym obowiązującym żołnierzy Sił Zbrojnych. Żołnierze NSR pełniący czynną służbę i podczas wystąpień indywidualnych w mundurach będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania postanowień regulaminów i przepisów wojskowych. Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługiwać będą, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.
Każdy żołnierz NSR będzie zobligowany do realizacji rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w roku. Szczegółowo sprecyzowane w kontrakcie obowiązki żołnierzy NSR przewidywałyby ponadto w ramach służby okresowej udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych. Byłyby one realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa, jednak nie dłużej niż będzie to uzasadnione okolicznościami. Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego każdy żołnierz NSR będzie obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.
Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, będą ponadto zobowiązani do powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania w sprawach dotyczących przydziału kryzysowego.
Żołnierze rezerwy, którzy w związku z nadaniem przydziałów kryzysowych lub przydziałów mobilizacyjnych będą mieli dostęp do informacji niejawnych, na pisemny wniosek dowódcy jednostki wojskowej lub wojskowego komendanta uzupełnień, będą podlegali, postępowaniu sprawdzającemu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych na żołnierzu NSR będzie ciążył obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwego dowódcy jednostki wojskowej. Niezależnie od czynności podejmowanych przez dowódcę jednostki wojskowej taki żołnierz będzie zobligowany do niezwłocznego powiadamiania swojego pracodawcy o terminach, w których będzie odbywał ćwiczenia.


6. Uprawnienia i należności żołnierzy:

Przewidziany dla żołnierzy NSR katalog uprawnień i zachęt będzie obejmował:

1. W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 • gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • wliczanie do wysługi pracowniczej czasu służby;
 • doliczanie emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstawy jej wymiaru, czasu czynnej służby w NSR do tej podstawy;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej;

2. W zakresie pomocy edukacyjnej:

 • możliwośćb)  kierowania żołnierzy, w czasie służby wojskowej, do udziału w różnorodnych formach szkolenia i kształcenia na koszt wojska, w celu zapewnienia ich rozwoju służbowego;
 • prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskami o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
 • możliwośće)  dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokośćf)  dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

3. Świadczenia zdrowotne:

 • w czasie czynnej służby na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych (opieka medyczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze i świadczenia zdrowotne);
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami.

4. Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu:

          - odbywania ćwiczeń wojskowych;
          - pełnienia okresowej służby wojskowej;
          - pełnienia służby przygotowawczej;

 • zwrot kosztów dojazdów żołnierzy zamieszkujących poza miejscem pełnienia służby z ich miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem;
 • dodatek motywacyjny za uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty przy posiadaniu co najmniej oceny dobrej w opinii służbowej;
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie wypłacane jest w niższej wysokości.

5. Świadczenia w naturze (podczas czynnej służby):

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.

Żołnierzom NSR pełniącym okresową służbę wojskową, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, będą przysługiwały uprawnienia żołnierzy zawodowych pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.

W czasie odbywania czynnej służby wojskowej żołnierzom NSR lub kandydatom do służby w NSR będzie można udzielać następujących urlopów:

 • wypoczynkowego - żołnierzom odbywającym okresową służbę wojskową, służbę przygotowawczą;
 • dodatkowego - żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową;
 • zdrowotnego - żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową oraz służbę przygotowawczą;
 • okolicznościowego;                                                                                                  
 • nagrodowego.

7. Nabór kandydatów i służba przygotowawcza:

Źródłem zasobów osobowych NSR w pierwszym etapie ich tworzenia będą byli żołnierze zawodowi, a także żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej i dotychczasowi żołnierze rezerwy. Docelowo możliwość służby w NSR obejmie również tych ochotników, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego. Służba takich osób w NSR będzie możliwa po odbyciu służby przygotowawczej, stosownie do posiadanego wykształcenia.
Kandydatami do służby w NSR będą mogły być osoby pełnoletnie, niekarane sądownie za przestępstwa umyślne, posiadające obywatelstwo polskie, legitymujące się wykształceniem i stanem zdrowia na poziomie analogicznym do kryteriów przewidzianych dla żołnierzy rezerwy. Osoby ubiegające się o służbę w NSR będą składały wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem, skróconym odpisem aktu urodzenia, zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego oraz inne dokumenty, które mogłyby być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowej uzyskały kategorię „A” będą prowadzili postępowanie rekrutacyjne obejmujące:

 • analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego a także dyplomu (indeksu) ukończenia szkoły wyższej w przypadku kandydatów do korpusu oficerskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej miałoby charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby byłoby podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie realizowane w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia. Na potrzeby poszczególnych korpusów będą kształciły:

 • oficerów - uczelnie wojskowe;
 • podoficerów - szkoły podoficerskie;
 • szeregowych - ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej korpusu szeregowych będzie można szkolić także w jednostkach wojskowych.


Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby żołnierze służby przygotowawczej otrzymają tytuły:

 •  podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficera;
 • kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficera;
 • elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowego.

O stawieniu się do szkolenia osób powołanych do służby przygotowawczej komendanci ośrodków szkolenia lub szkół wojskowych będą powiadamiali właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Osoby powołane do służby przygotowawczej pełniłyby tę służbę od dnia stawienia się w ośrodku szkolenia lub szkole wojskowej. W ramach szkolenia kandydaci zdobywaliby niezbędne kwalifikacje i umiejętności.
Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej będzie miał wymiar niezbędny do objęcia stanowisk w poszczególnych korpusach kadry i korpusach osobowych. Przewiduje się, że okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej będzie zróżnicowany:

 •  dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Programy pierwszych tygodni szkolenia (szkolenie podstawowe) byłyby jednakowe dla wszystkich, natomiast w przypadku podoficerów i oficerów kolejne okresy szkolenia przygotowywałyby do wykonywania obowiązków na szczeblu dowódcy drużyny (podoficerowie) i plutonu (oficerowie) bądź równorzędnych. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia byliby objęci ponadto szkoleniem specjalistycznym. Programy nauczania, aby nie zniechęcać ochotników długością trwania służby przygotowawczej, poza okresem szkolenia podstawowego powinny w zasadzie zawierać teoretyczne przygotowanie do objęcia pierwszego stanowiska w korpusie kadry. Z uwagi na długotrwałość procesu szkolenia kandydatów do korpusu oficerskiego rozważana będzie możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze w czasie trwania studiów. W tym przypadku służba przygotowawcza studentów mogłaby być realizowana w dwóch etapach, w kolejnych okresach wakacyjnych. Zdobywanie dalszych umiejętności praktycznych i ich doskonalenie następowałoby zaś w ramach przydziałów kryzysowych.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej byłoby zakończone egzaminem warunkującym przyjęcie do służby w NSR. Osoby, które nie uzyskałyby pozytywnej oceny byłyby kierowane na uzupełnienie zasobów NSR odpowiednio, ze szkół podoficerskich - w korpusie szeregowych, z oficerskich - w korpusie podoficerskim (w przypadku, gdy w trakcie szkolenia byli mianowani na stopień podoficerski) lub szeregowych. Kandydaci w przypadku zwolnienia z pełnienia służby przygotowawczej (w tym na własną prośbę) lub odmowy przyjęcia przydziału kryzysowego, nie byliby zobowiązani do zwrotu kosztów szkolenia.
Osobom, które ukończyły szkolenie przygotowawcze z wynikiem pozytywnym, wojskowi komendanci uzupełnień nadawaliby przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, gdzie pełniłyby służbę w ramach NSR na podstawie kontraktu.
Żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant ośrodka szkolenia lub szkoły wojskowej albo dowódca jednostki wojskowej przenosiłby do rezerwy.

8. Zasady zawierania kontraktu:

 Powołanie do służby w NSR będzie poprzedzone zawarciem kontraktu a następnie nadaniem przydziału kryzysowego.
Kontrakt będzie mógł być zawarty na pisemny wniosek zainteresowanego, skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień. Jego zawarcie będzie możliwe w sytuacji występowania potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych na nadanie przydziału kryzysowego. Zawarcie kontraktu nastąpi z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosi się do służby w NSR, spełniającym łącznie następujące warunki:
posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie na poziomie co najmniej gimnazjum dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej szkoły średniej dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej szkoły wyższej dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej.

Żołnierze, spełniający warunki do zawarcia kontraktu będą kierowani przez, wojskowego komendanta uzupełnień do dowódcy jednostki wojskowej w celu podpisania kontraktu. Dowódca jednostki wojskowej, w której będzie mógł być nadany przydział kryzysowy, po zapoznaniu się z dokumentami żołnierza rezerwy potwierdzającymi zdolność do służby na określonym stanowisku służbowym oraz po uzgodnieniu z ochotnikiem warunków podpisze kontrakt.

 

Kontrakt będzie zawierał:

 • oznaczenie stron - stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej żołnierza rezerwy ochotnika;

 • datę i miejsce podpisania;
 • określenie dnia przyjęcia obowiązków, wynikających z nadania przydziału kryzysowego oraz dnia, do którego kontrakt obowiązuje;
 • określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba wojskowa - w przypadku powołania do niej, prognozowany okres pełnienia służby oraz tryb powołania do służby;
 • zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
 • zobowiązanie żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących do nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • zobowiązanie żołnierza rezerwy do przyjęcia przydziału kryzysowego;
 • zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza granicami państwa, oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady pełnienia tej służby.

Wniosek o zawarcie kontraktu będzie mógł być wycofany nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczne z wycofaniem wniosku będzie traktowana odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej lub odmowa jego podpisania.
Wygaśnięcie kontraktu będzie następowało w przypadku upływu terminu unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym karta przydziału kryzysowego stała się ostateczna.

 

 9. Przydział kryzysowy:

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego będzie zawarcie kontraktu pomiędzy żołnierzem rezerwy a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Żołnierzom rezerwy przydziały kryzysowe będą mogły być nadawane w czasie pokoju na stanowiska służbowe określone w etacie jednostki wojskowej.
Przydziały kryzysowe będzie nadawał oraz unieważniał wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Nadanie przydziału kryzysowego nastąpi w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną, bez podania uzasadnienia.
Po upływie okresu, na który nadano przydział kryzysowy, przydział ten wygaśnie z mocy prawa. Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy będzie obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.
Nadanie przydziału kryzysowego będzie realizowane łącznie z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe, jeżeli będzie ono występowało również w czasie wojny.

Kartę przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień będzie doręczał w trybie wezwania do osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony. Odmowa przyjęcia karty przydziału kryzysowego będzie oznaczała rezygnację żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu.

Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierza NSR nastąpi w przypadku:

 

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • osiągnięcia odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego wieku ustawowego który powoduje wygaśnięcie obowiązku służby wojskowej;
 • wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 • uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 • zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
 • prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 • braku zgody żołnierza rezerwy na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, na stanowisko służbowe w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 • braku zgody żołnierza rezerwy na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.

Zakłada się ponadto, że unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierza rezerwy będzie mogło nastąpić w przypadku:

 •  odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
 • odmowy przyjęcia (nieodebrania) karty powołania lub niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ć3) wiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 • odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • w przypadkach braku zgody żołnierza rezerwy na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe lub na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w służbie wojskowej;
 • wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

 

10. System szkolenia:

Proces szkolenia żołnierzy NSR i kandydatów do służby w NSR będzie realizowany głównie w czasie ćwiczeń wojskowych:
jednodniowych;

 • krótkotrwałych - trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 • długotrwałych - trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 • rotacyjnych - trwających łącznie do trzydziestu dni i odbywanych z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Żołnierze NSR będą realizowali zadania służbowe, zgodnie z przeznaczeniem NSR, w ramach służby okresowej. Podstawową powinnością każdego żołnierza będzie przygotowanie do realizacji tych zadań poprzez udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których celem będzie doskonalenie i podnoszenie indywidualnych kwalifikacji żołnierzy, zgrywanie pododdziałów oraz utrzymywanie i sprawdzanie ich gotowości do użycia. Na program ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR będą składały się szkolenia i zajęcia praktyczne oraz działania wynikające z przyjętych programów szkolenia, właściwych dla NSR.
Będą mogli odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, jednak nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W razie powołania na te ćwiczenia, czas ich odbywania będzie zaliczany do sumarycznego okresu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Żołnierze NSR będą mogli ponadto zostać obowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych.
Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, lub w drodze ochotniczego zgłoszenia się, na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, będą mogli odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

Zorganizowanie systemu doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, oraz do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zapewnią:

 

 

 • w gminach - wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast);
 • w powiatach - starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu).

 

11. Rozwój służbowy:

Wykaz ćwiczeń wojskowych rotacyjnych w danym roku kalendarzowym będzie ustalany przez dowódcę jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy będą posiadali nadane przydziały kryzysowe. Nie będzie on jednak obejmował ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Zbiorowy wykaz za jednostkę wojskową na kolejny rok będzie wykonywany nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego. Po zapoznaniu, za podpisem, żołnierza rezerwy z tym wykazem wyciągi z niego zostaną przesłane wojskowemu komendantowi uzupełnień, właściwemu do powołania go na te ćwiczenia. W pierwszym roku kalendarzowym, w którym nadano żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy, ustalenie terminów ćwiczeń rotacyjnych będzie mogło nastąpić w ciągu tego samego roku w formie załącznika do wykazu. Za zgodą żołnierza rezerwy, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz pełnienia okresowej służby wojskowej, możliwe będzie dokonywanie w tym wykazie zmian.
Zwolnienie żołnierzy rezerwy z ćwiczeń wojskowych nastąpi po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania. Żołnierze rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa będą zwalniani po upływie czasu wynikającego z przyczyn ich prowadzenia. Obligatoryjne zwolnienie żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem będzie następowało w przypadku unieważnienia jego przydziału kryzysowego. Żołnierza rezerwy będzie można zwolnić z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem również w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie przydziału kryzysowego.
W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej będzie mógł zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, za wyjątkiem prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
W celu dokonania oceny realizacji zadań przez żołnierzy NSR, oraz prowadzenia aktywnej polityki kadrowej, każdy żołnierz NSR będzie podlegał opiniowaniu służbowemu. Opinię służbową będzie sporządzał bezpośredni przełożony:
 1. na koniec roku kalendarzowego, w którym od rozpoczęcia kontraktu, lub od daty sporządzenia ostatniej opinii służbowej, żołnierz NSR pełnił czynną służbę wojskową przez co najmniej 30 dni, jednakże nie rzadziej niż co dwa lata;
 2. na zakończenie kontraktu.
Żołnierze NSR będą posiadali prawo do składania odwołań od opinii służbowych do wyższych przełożonych.
Wyznaczenie na wyższe stanowisko służbowe będzie możliwe po uzyskaniu przez żołnierza NSR co najmniej dobrej oceny z opinii służbowej i pełnieniu czynnej służby wojskowej przez co najmniej 30 dni.
Dowódca jednostki wojskowej w czasie ćwiczeń wojskowych będzie prowadził rozmowy kadrowe z wyróżniającymi się żołnierzami, w celu przedstawienia propozycji dalszego rozwoju służbowego. Typowanie żołnierzy do tych rozmów nastąpi przy uwzględnieniu ostatniej opinii służbowej oraz wniosków przełożonych z prowadzonych ćwiczeń. Realizacja wniosków kadrowych, będzie możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody żołnierza NSR. Obowiązkiem dowódcy jednostki wojskowej będzie także rozpatrywanie wniosków żołnierzy NSR dotyczących udziału w różnych formach kształcenia kursowego oraz dalszego pełnienia służby.
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierze rezerwy będą posiadali przydziały kryzysowe po zrealizowaniu rocznego programu ćwiczeń rotacyjnych będzie dokonywał oceny rezultatów realizacji rocznego programu szkolenia. Sformułowaną na piśmie ocenę będzie przesyłał do wyższego przełożonego, uwzględniając w jej treści także wnioski kadrowe na kolejny rok kalendarzowy. Będą one obejmowały m.in.:
zamiar dowódcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji żołnierzy NSR na zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych, w tym potrzeby związane z kierowaniem na kursy specjalistyczne;
plan obsadzenia wakatów na stanowiskach przeznaczonych dla żołnierzy NSR zarówno poprzez system naboru jak i żołnierzy NSR tej jednostki;
wykaz spełniających wymogi formalne żołnierzy NSR, przewidzianych do szkolenia kursowego w związku z potrzebami danej jednostki wojskowej, obejmujący żołnierzy NSR planowanych do wyznaczenia na wyższe stanowiska służbowe i przejścia do innego korpusu kadry jak i wyznaczenia na inne, równorzędne, ale wymagające specjalistycznych umiejętności stanowiska służbowe;
wykaz wyróżniających się w służbie żołnierzy NSR, którzy wyrażają wolę dalszego rozwoju służbowego w innych jednostkach wojskowych, z uwagi na brak odpowiednich wakatów w dotychczasowym miejscu pełnienia służby.
Po zatwierdzeniu oceny przez przełożonego dowódcy jednostki wojskowej zawarte w niej wnioski stanowiłyby podstawę podjęcia stosownych działań kadrowych.
Podczas służby w NSR, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku, wszyscy żołnierze, którzy podwyższyli w tym czasie poziom swojego wykształcenia, osiągnęli przynajmniej ocenę dobrą w opiniowaniu służbowym i posiadali odpowiednie predyspozycje, mieliby możliwość ubiegania się o przejście do wyższego korpusu kadry, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych. W tym celu szeregowi ze średnim wykształceniem mogliby ubiegać się o skierowanie na kurs podoficerski, natomiast szeregowi i podoficerowie z wykształceniem wyższym (minimum licencjat) na oficerski. Szkolenie kursowe takich żołnierzy NSR byłoby prowadzone w ramach krótkotrwałych lub długotrwałych ćwiczeń wojskowych na ich wniosek lub za zgodą, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych.
Kurs podoficerski żołnierzy NSR trwałby do 2 miesięcy, a oficerski do 3 miesięcy. Absolwenci kursów byliby mianowani na pierwszy stopień w danym korpusie i otrzymywaliby nowe przydziały kryzysowe w oparciu o nowy kontrakt na dalsze pełnienie służby w ramach NSR na okres nie krótszy niż 2 lata dla podoficerów i 3 lata dla oficerów. Żołnierze, którzy nie uzyskaliby z egzaminów kończących kursy wyniku pozytywnego mieliby możliwość dalszego pełnienia służby w dotychczasowym korpusie kadry.
Ukończenie kursu skutkującego uzyskaniem uprawnień do zajmowania wyższych stanowisk służbowych w danym korpusie lub przejściem do wyższego korpusu kadry byłoby związane z podpisaniem nowego kontraktu i nadaniem nowego przydziału kryzysowego na stanowisko w tej samej lub innej jednostce wojskowej. Wniosek o nadanie wyższego stopnia wojskowego byłby kierowany przez dowódcę jednostki po przedłożeniu przez żołnierza NSR dokumentu potwierdzającego ukończenie danej formy kształcenia kursowego z wynikiem pozytywnym.
Ochotnicy do służby w NSR i żołnierze pełniący w nich służbę będą mieli prawo do składania zażaleń w sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej w NSR.


 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych